Ponuka

Ponuka pre rodičov

V prípade, že máte pochybnosti ohľadom PSYCHICKÉHO VÝVINU vášho dieťaťa v ranom alebo predškolskom veku, môžete využiť služby našej psychologičky, ktorá vám pomôžu ZISTIŤ jeho aktuálnu VÝVINOVÚ ÚROVEŇ a navrhnúť vhodné opatrenia pre podporu primeraného rozvoja. Ak máte pochybnosti o správnosti REČOVÉHO vývinu vášho dieťaťa, či už v oblasti výslovnosti (šušle, nesprávne vyslovuje jednotlivé hlásky) alebo v iných oblastiach reči (zajakáva sa, má malú slovnú zásobu a pod.) môžete využiť služby našej logopedičky, ktorá vám rada poradí v oblasti rečového vývinu a navrhne vhodné OPATRENIA PRE ROZVOJ REČI. Ak má vaše dieťa po nástupe do školy ťažkosti s osvojovaním si PÍSANIA, ČÍTANIA alebo v MATEMATIKE, rada vám poradí naša špeciálna pedagogička, ktorá v prípade potreby navrhne aj opatrenia do školského procesu.

Ponuka pre základné školy

V prípade vášho záujmu a so súhlasom rodičov vieme vašej škole poskytnúť komplexnú PSYCHOLOGICKÚ, ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÚLOGOPEDICKÚ STAROSTLIVOSŤ o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami navštevujúcimi vašu školu. Poskytneme vám odbornú metodickú pomoc pri vypracovávaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovaní a prehodnocovaní vhodnosti zaradenia žiakov so ŠVVP a ich školskej úspešnosti. Ďalej Vám ponúkame dotazníky na hodnotenie gramotnosti žiakov 1., 2.,3. a 4. ročníka ZŠ. poradenstvo učiteľom i odbornú starostlivosť žiakom s problémami v reči, v čítaní i v písaní.

Ponuka pre materské školy

V prípade vášho záujmu a so súhlasom rodičov a zákonných zástupcov vašich detí spravíme formou skupinového skríningového vyšetrenia DEPISTÁŽ. DEPISTÁŽ je zameraná na včasné vyhľadávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dielčie oslabenia výkonu, ktoré sú podkladom porúch učenia v školskom veku sú vo väčšine prípadov rozpoznateľné už v predškolskom veku. Skorá diagnostika a následná špeciálno-pedagogická rehabilitácia sú prevenciou vzniku týchto porúch. Deťom, u ktorých sa prejaví niektoré z dielčích oslabení vieme v prípade súhlasu rodiča vypracovať individuálny program, zameraný na cielený rozvoj oslabenej oblasti. Diagnostika je zameraná na zistenie vývinovej úrovne jednotlivých oblastí osobnosti dieťaťa (zrakové vnímanie, sluchové vnímanie, priestorové vnímanie, rečový vývin, sociálny vývin a i.) Najmä u detí s postihnutím sa často stáva, že osobnostný vývin je nerovnomerný a pre vypracovanie individuálneho plánu rozvoja je dôležité zistiť, na akej úrovni sú schopnosti dieťaťa v jednotlivých oblastiach. Takéto vyšetrenie je vhodné robiť pri vstupe nového dieťaťa do vášho zariadenia, tiež však v priebehu dochádzky do zariadenia. Známky progresu vo vývine, ktoré potvrdí rediagnostika budú spoľahlivým ukazovateľom vašej práce. Deťom, ktoré sú vo veku, v ktorom sa blíži nástup do školy poskytujeme vyšetrenia zamerané na zistenie ŠKOLSKEJ ZRELOSTI a pripravenosti pre školskú dochádzku.

Ponuka pre stredné školy

Na základe súhlasného stanoviska Krajského samosprávneho kraja č.1698/2016/OSK- 316/ k zaradeniu žiakov nad 15 rokov do starostlivosti SCŠPP , Komenského 5, v Rožňave od 01.09.2016 si Vám dovoľujeme ponúknuť naše služby vo forme prednášok, besied, skupinových aktivít. Skupinové aktivity – k adaptácií na školu, k osvojeniu si efektívneho štúdia, tréningu pamäti Prednášky – Ako predchádzať konfliktom, Tréma a jej zvládanie, Ako sa správne učiť, Ako porozumieť rodičom , Ako zvládať stres, Ako riešiť konflikty a predchádzať im, Život nie je náhoda ale voľba / preberanie zodpovednosti za svoje činy / Komplexnú špeciálno-pedagogická a psychologická diagnostika vývinových porúch učenia a správania pre účely integrácie.