Klienti

Našimi klientami sú prioritne deti , žiaci a študenti:

  • s nerovnomerným vývinom (oslabenia zrakového, sluchového vnímania, grafomotoriky a i.)
  • s narušenou komunikačnou schopnosťou
  • s vývinovými poruchami správania (ADHD, ADD)
  • s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia a i.)
  • s telesným postihnutím
  • s mentálnym postihnutím
  • s viacnásobným postihnutím

Od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie.