Voľné pracovné miesto (logopéd)

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Ul. Cyrila a Metoda 1706/4, 048 01 Rožňava

hľadá logopéda

Informácia o voľných pracovných miestach na základe § 84 a zákona č. 138/2019 Z.z Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(v znení č. 209/2019 Z. z.310/2019 Z. z.271/2021 Z. z.414/2021 Z. z.92/2022 Z. z.)

 • Voľné pracovné miesto: na dobu neurčitú
 • Ponúkaný plat na mesiac: podľa platových taríf  pre pedagogických a odborných zamestnancov + benefity
 • Názov zamestnávateľa: Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva, Cyrila a Metoda 1706/4, Rožňava
 • Kontakt: 0907 942 104, email: scspp.rv@gmail.com, www.specped.sk
 • Kategória a podkategória: odborný zamestnanec – logopéd, školský logopéd
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore – logopédia, alebo v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť pre mládež s chybami reči
 • Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: nástup možný ihneď

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • životopis
 • doklad o ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na našej web. stránke
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • preukázanie zdravotnej/duševnej i telesnej/ spôsobilosti

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, mailom, prípadne osobne doniesť do ŠCŠPP.

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Krčmárová