Voľné pracovné miesto (logopéd)

Súkromné centrum špeciálno pedagogického poradenstva v Rožňave, Komenského 5, 048 01

hľadá logopéda

Informácia o voľných pracovných miestach na základe § 11a zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2018 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

 • Voľné pracovné miesto: na dobu určitú, čiastočný pracovný úväzok (15%), možná práca na dohodu.
 • Ponúkaný plat na mesiac: 200 €
 • Názov zamestnávateľa: Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva, Komenského 5, Rožňava
 • Kontakt: 0907 942 104, email: scspp.rv@gmail.com, www.specped.sk
 • Kategória a podkategória: odborný zamestnanec – logopéd
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore – logopédia, alebo v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť pre mládež s chybami reči.
 • Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: nástup možný ihneď

Náplň práce

 • Práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou /NKS/
 • Vykonanie depistáže
 • Základné diagnostické vyšetrenie NKS
 • Zostavenie terapeutického plánu
 • Individuálna práca s deťmi s NKS, zadávanie domácich úloh
 • Rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie (schopnosť rozlišovať hlásky)
 • Rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov a jemnej motoriky
 • Korekcia NKS – Vyvodenie, fixácia, automatizácia hlások
 • Rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby
 • Predchádzanie vzniku chýb a porúch reči vytváraním podmienok správnej výchovy reči
 • Prekonávanie a odstraňovanie prekážok správneho vývinu reči
 • Predchádzanie zhoršovaniu chýb a porúch reči, ktoré už vznikli
 • Rozvíjanie pamäťových schopností
 • Spolupráca s rodičmi žiakov, spolupráca s pediatrom, odbornými zamestnancami školy

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • životopis
 • doklad o ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na web. stránke centra
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • preukázanie zdravotnej/duševnej i telesnej/ spôsobilosti

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, mailom, prípadne osobne doniesť do ŠCŠPP.

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Krčmárová