Zdrojové centrum pre NKS

Naše  Centrum získalo súhlas Ministerstva školstva ,vedy ,výskumu a športu SR na pôsobenie ako zdrojového centra pre deti a žiakov s narušenými komunikačnými schopnosťami / ďalej NKS/ s celoslovenskou pôsobnosťou.

Naša činnosť ako zdrojového centra sa bude zameriavať na depistážnu a prevenčnú činnosť , odporúčanie vhodných kompenzačných a zdravotníckych pomôcok pre deti, vzdelávacie aktivity pre rodičov , školy v podobe prednášok a seminárov, zapožičiavanie didaktických , stimulačných, motivačných a podporných pomôcok a literatúry. Diagnostická činnosť sa bude zameriavať na zisťovanie úrovne komunikačných schopností, rečového vývinu, percepcií. Bude spojená s intervenčnou činnosťou – rozvíjania jednotlivých jazykových rovín – pragmatickej, foneticko – fonologickej, morfologicko – syntaktickej a lexikálno- sémantickej .

Cieľom terapie NKS je podpora rozvoja reči, jazykových schopností, prevencia vzniku sekundárnych a terciálnych porúch a odchýlok a odstránenie, alebo aspoň zmiernenie narušenej komunikačnej schopnosti, všetko v súlade s vekom a logopedickou diagnózou dieťaťa. Pri práci s dieťaťom sú využívané špecifické komunikačné stratégie, zacielené na konkrétnu narušenú komunikačnú schopnosť/ tj. stimulujúce, korigujúce, reedukujúce metódy/, s ktorými rodičov oboznamujeme počas osobnej konzultácie s logopédom. Najčastejšie príčiny NKS s ktorými pracujeme v centre sú dyslálie, dysartrie, zajakavosť, elektívny mutizmus, , symptomatické poruchy reči, vývinová dysfázia, fufnavosť, dyslexie, dysgrafie.

Rodičom detí je umožnené taktiež zúčastniť sa logopedickej diagnostiky alebo terapeutického sedenia. Ako súčasť odbornej starostlivosti deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktoré sú v logopedickej starostlivosti nášho zariadenia, ponúkame i možnosť navštevovať pravidelné stimulačné stretnutia pod vedením psychológa s rôznym zameraním: podpora rozvoja kognitívneho vývinu dieťaťa – náplň týchto stretnutí sa buduje na základe dostupných výsledkov zo vstupnej diagnostiky, vyplývajúc zo silných a slabších stránok dieťa – každý stimulačný program je z tohto dôvodu jedinečný, priamo prispôsobený potrebám dieťaťa.