Urobiť vec , ktorej sa bojíme, je prvý krok k úspechu.

M. Gándhí


Usmernenie k organizácii a podmienkam prevádzky  nášho  centra pre školský rok 2020/21

Od 02.09.2020 prebiehajú v centre všetky odborné činnosti.

Naďalej platia opatrenia : používanie  rúšok / ochranných štítov  v interiéri budovy, dodržiavanie odstupov a  dezinfekcia rúk./ R-O-R/.

S príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID- 19 / zvýšená telesná teplota ,kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest/ nie je možné vstúpiť do priestorov centra. 

V priebehu školského roka budeme aktuálne sledovať a zohľadňovať epidemiologickú situáciu  v centre.

Ďakujeme za porozumenie.

ŠpecPed.sk

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Komenského 5, Rožňava je súkromné školské zariadenie, zaradené Ministerstvom školstva do siete škôl
a školských zariadení. Centrum vzniklo z potreby poskytovať komplexné služby deťom, ktorých vývin je z akýchkoľvek príčin v niektorej oblasti odlišný od normy. Našim zámerom je poskytovať poradenstvo a podporu rodinám. Naše poradenstvo
a ďalšie služby však poskytujeme aj deťom v MŠ , ZŠ, SŠ. Náš tím tvoria: detská psychologička, špeciálne pedagogičky, logopedička. Všetky máme skúsenosti
s diagnostickou, poradenskou a terapeutickou prácou so zdravou detskou populáciou ako aj populáciou s narušeným vývinom. Spolupracujeme s ambulanciou klinických psychológov, detských neurológov, psychiatrov a štátnym školským zariadením CPPPa P.

Kde nás nájdete?